&


Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Canal de Twitter del Vapor Llonch Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

Licitacions 2015

Licitacions 2015

 

> EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ DE LES ESPECIALITATS PREVENTIVES DE SEGURETAT, HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOSOCIOLOGIA APLICADA I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L’EMPRESA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

> CONTRACTE DE SERVEIS, PER LA IMPARTICIÓ DELS MÒDULS PROFESSIONALITZADORS DEL CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL DE CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ WEB, L'ADJUDICACIÓ DEL QUAL ES DURÀ A TERME MITJANTÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

VEURE LICITACIONS ANTERIORS

 
 
LICITACIONS 
Contractes subjectes a regulació harmonitzada
La societat no ha procedit a aprovar cap contracte subjecte a regulació harmonitzada.
 
Contractes subjectes a les instruccions internes
LICITACIÓ DE CONTRACTE PER A L'EXPLOTACIÓ, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT D'INDÚSTRIA, DE L'APARCAMENT SOTERRANI DE VEHICLES SITUAT EN EL SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC DE FIRA SABADELL ADJUDICAT
 
Anunci
 
Plec de clàusules reguladores del contracte
 
Plec de condicions tècniques del contracte
 
Anunci de formalització del contracte
 
Resolució de gerència d'adjudicació
 
 
LICITACIÓ DE CONTRACTE D’OBRES NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER PROCEDIMENT OBERT I DE CARÀCTER ORDINARI ADJUDICAT
Execució de les obres incloses al projecte tècnic anomenat “Projecte del Centre d’empreses industrials de Can Roqueta, primer àmbit d’actuació (part de l’obra pendent d’executar)”, cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea.
Anunci formalització de la contractació
 
Acord d'adjudicació
 
Accedir a la documentació
 
 
 
CENTRE D'EMPRESES INDUSTRIALS DE CAN ROQUETA. ADJUDICAT
 
Anunci de formalització de contracte
 
 
 
SERVEI PRELABORAL . ADJUDICAT
 
Resolució d'adjudicació
 
 
 
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM D'ARRENDAMENT (RENTING), D'EQUIPS INFORMÀTICS PER AL NOU CENTRE DE FORMACIÓ CAN MOLINS ADJUDICAT
 
Anunci de contractació pública de subministrament
 
Plec de condicions
 
Plec de prescripcions tècniques
 
Plànol I
 
Plànol II
 
Anunci d'adjudicació
 
SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LES OFICINES I LES AULES DEL NOU CENTRE DE FORMACIÓ CAN MOLINS, UBICAT AL CARRER CALDERS, NÚMERO 32 DE SABADELL    ADJUDICAT
 
Anunci de contractació pública de serveis
 
Plec de condicions
 
Memòria tècnica valorada
 
Plànol I
 
Plànol II
 
Anunci d'adjudicació
 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS INHERENTS AL SERVEI PRELABORAL, CONSISTENT EN L'ATENCIÓ I EDUCACIÓ ESPECIAL A LES PERSONES AFECTADES AMB TRASTORN MENTAL SEVER (TMS)  ADJUDICAT
 
Anunci de contractació pública de serveis
 
Plec de condicions
 
Resolució d'adjudicació
 
PROJECTE DE INSTAL·LACIÓ DELS CONDUCTES D’AIRE I ELEMENTS DE TERMINACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA FASE I DEL NOU CENTRE DE FORMACIÓ, EN EL CARRER CALDERS    ADJUDICAT
 
Anunci de contractació pública de obres
 
Plec de condicions
 
Plànol planta baixa i planta pis de l'instal·lació i climatització
 
Altres
 
Resolució d'adjudicació provisional
 
Elevar a definitiva l'adjudicació provisional
 
 
 
PROJECTE PER TRASLLAT DE LA CENTRAL TRANSFORMADORA UBICADA AL CARRER CALDERS A CARRER MARTÍ     ADJUDICAT
 
Anunci de contractació pública de obres
 
Plec de condicions
 
Amidament
 
Resolució d'adjudicació definitiva

Imprimeix Correu