Pàgina del Facebook del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr
Pàgina del Linkedin del Vapor Llonch Consulta les millors imatges del Vapor Llonch al Flickr Descobreix el canal de Youtube del Vapor Llonch

 

El perfil del contractant

QUÈ ÉS EL PERFIL DEL CONTRACTANT?

El perfil del contractant es configura com a instrument de transparència i accés públic a l’activitat contractual dels òrgans de contractació del sector públic i recull la informació relativa a la licitació, adjudicació i formalització dels contractes i és el medi de difusió de les licitacions d'aquesta empresa municipal.

Promoció Econòmica de Sabadell, SL està adherit a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, a partir del 9 de març de 2018 tots els anuncis de licitació i la resta d’informació associada als contractes es publicarà al perfil de contractant integrat dins d’aquesta Plataforma. Podeu fer clic a la imatge que segueix per accedir-hi.

banner contractació pública

La informació relativa als contractes que ja s’hagués iniciat la publicitat abans del 9 de març de 2018 es seguirà publicant en aquesta pàgina del perfil de contractant de Promoció Econòmica de Sabadell, SL.

DADES DE LA SOCIETAT

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL és una societat mercantil municipal que s’integra en la definició de Sector Públic que preveu la Llei de contractes del sector públic, article 3.1.h), i per tant, es subjecta a aquesta Llei, atesa la seva condició de poder adjudicador, no administració pública, d’acord amb l’article 3.3 de la Llei.

La societat es va constituir el dia 30 de desembre de 2003 amb el nom de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL i consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

OBJECTE DE LA SOCIETAT

Constitueix l’objecte social de la societat fomentar, facilitar, promocionar i impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica de Sabadell, així com tota classe d'actuacions generadores d'ocupació, incloent diverses activitats enunciades a l'article 3 dels seus estatuts socials vigents.

CONTRACTACIÓ

Atès el caràcter de poder adjudicador que la Llei de contractes del sector públic atorga a PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL,SL, per adjudicar contractes cal subjectar-se al que preveu l’article 316 de l'esmentat Text refós, que preveu la subjecció al Títol I del Llibre Tercer.  

RÈGIM TRANSITORI

De conformitat amb la Disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la normativa anterior. A aquests efectes, s’informa que d’acord amb l’article 191 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, preveia que per a l’adjudicació dels contractes no subjectes a una regulació harmonitzada l’empresa havia d’aprovar unes instruccions internes de contractació. En el cas de PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL, aquestes instruccions es van aprovar en data 28 d’octubre de 2008 pel Consell d’Administració. Aquestes instruccions, tot i que deixen de tenir vigència per als procediments de contractació que s’iniciïn a partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, continuaran vigents per aquells contractes que es van iniciar amb anterioritat a la seva entrada en vigor, això es el dia 9 de març de 2018.

DADES PER CONTACTAR

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL, SL

Adreça: Carretera de Barcelona, 208 bis (Vapor Llonch) 08205 SABADELL

Tel: 93 745 31 61

A/e: ContractacioPES@ajsabadell.cat

INSTRUCCIONES INTERNES DE CONTRACTACIÓ

Imprimeix Correu