Blog OEL

D’on venen els que visiten Sabadell?

Fa temps explicàvem en aquest article del Perfil de la Ciutat que l’INE havia fet pública una nova secció, un apartat d’Estadística Experimental, en el que començava a treballar amb l’obtenció de dades més enllà dels dos procediments habituals, registres i enquestes. Aprofitant la novetat, en aquell article fèiem una ullada al nombre d’habitatges turístics dels diferents municipis que formen part de la xarxa del Perfil de la Ciutat.

Ara, la darrera novetat de l’apartat d’Estadística Experimental de l’INE ha estat la medició del turisme estranger a partir de la telefonia mòbil. Es tracta d’una estadística que permet saber el turisme emissor i el turisme receptor per diferents àmbits territorials (CCAA, província i municipi) i països de destí / procedència. Les dades estan disponibles mes a mes, des de juliol de 2019 fins abril de 2022. En aquest article ens centrarem en analitzar el turisme receptor de Sabadell.

Segons les dades disponibles d’aquesta estadística experimental de l’INE, el mes d’abril d’engany Sabadell va rebre la visita de 5.067 turistes. Es tracta de la xifra més elevada després de l’esclat de la COVID-19, però inferior a les xifres d’abans de la pandèmia.

Per país d’origen, el 27,4% dels turistes provenen de França, el 17,9% dels Països Baixos, el  7,4% del Regne Unit, el 7% d’Alemanya i el 6,4% de Suècia. Només aquests 5 països concentren dues terceres parts del total de turistes que van visitar la ciutat el passat mes d’abril.

Turistes arribats a Sabadell segons país europeu de procedència

Per continent d’origen, el 90% dels turistes que van arribar a Sabadell el passat mes d’abril eren europeus. Aquest percentatge ha anat en augment en els últims tres anys, si tenim en compte que el mes juliol de 2019 aquests representaven el 76% del total de turistes arribats a la ciutat.

Aquest augment del percentatge de turistes europeus arribats a Sabadell ha anat en detriment del percentatge dels turistes americans i asiàtics. En el cas dels primers, a finals de 2019 el percentatge se situava al voltant del 10%, mentre que actualment se situa a la meitat. En el cas del turisme asiàtic, s’ha passat d’un percentatge proper al 9% a un que no supera el 2% del total.

Percentatge dels turistes arribats a Sabadell segons continent de procedència

Gràcies a les dades recollides a l’apartat d’Estadística Experimental de l’INE hem pogut saber, per primera vegada, el volum de turistes que arriben a la ciutat i la seva procedència (país/continent d’origen). El moment en el que s’han fet públiques aquestes dades ens ha permès saber, també, com ha afectat la crisi de la COVID-19 en el flux de les persones que arriben a la ciutat.

Un cop conegudes aquestes xifres, estaria bé ampliar el coneixement amb dades d’estada o de facturació en establiments hotelers, informació que sí queda recollida en l’Enquesta d’Ocupació Hotelera però que no està disponible a escala municipal.

Imprimeix