Blog OEL

Afiliació resident

Des de l’àmbit local, una mesura de l’ocupació “en temps real” ha estat sempre l’afiliació a la seguretat social, en concret, les dades de treball assalariat i autònom. Des de fa un temps,  l’Idescat publica a la seva pàgina web les dades d’afiliació segons residència padronal, una estadística que permet afinar millor l’ocupació dels nostres municipis (per àmbits territorials superiors, com la província o el conjunt de Catalunya, ja disposem de l’Enquesta de Població Activa).

En el següent article tractarem d’analitzar alguns dels resultats que ens ofereix aquesta estadística per Sabadell.

Què ha passat amb l’afiliació resident a Sabadell en els últims 9 anys?

El següent gràfic mostra l’evolució del nombre total de persones afiliades residents a Sabadell des del mes de març de 2012 fins el mes de setembre de 2021:

En el gràfic encara s’hi pot apreciar la caiguda de l’ocupació deguda a la crisi de 2008, deixant la xifra en un mínim de 71.395 persones ocupades residents (setembre de 2013). Des d’aleshores, l’afiliació resident a la ciutat no ha deixat de créixer, fins a situar-se en les 88.643 persones ocupades el juny de 2019. L’esclat de la pandèmia ha frenat aquesta tendència, si bé les darreres xifres disponibles recuperen la dinàmica positiva i s’apropen força al màxim observat.

A més a més de conèixer el total de persones afiliades residents, aquesta estadística de l’Idescat permet disposar d’aquestes dades creuades per una sèrie de variables (sexe, edat, nacionalitat) que fins ara no es disposaven en les dades d’afiliació que facilita l’Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Ocupació a escala municipal.

Així doncs, el mes de setembre de 2021 hi havia 46.279 homes afiliats i 42.123 dones afiliades residents a Sabadell. Aquesta distribució de les persones afiliades residents (52% homes i 48% dones) s’ha mantingut força estable en tot el període observat, tal i com es pot observar en el gràfic. D’altra banda, en ambdós casos, el registre de persones afiliades ja ha recuperat el nivell anterior a l’esclat de la pandèmia.

Si ens fixem en l’afiliació resident per grups d’edat, les persones afiliades residents d’entre 30 i 44 anys són el col·lectiu que li està costant més recuperar el nivell d’ocupació previ a la pandèmia. En canvi, les persones de 45 anys i més, no tan sols han recuperat el nivell prepandèmia, sinó que l’han superat.

L’evolució del nombre de persones afiliades residents a Sabadell segons nacionalitat ens mostra un pes creixent de les de nacionalitat estrangera. Si en el mes de març de 2012 representaven el 9,4% del total, el mes de setembre d’enguany representen el 12,3% del total, un augment de 2,9 punts percentuals. En xifres absolutes, 3.816 afiliats/des residents més de nacionalitat estrangera.

Alhora, podem veure com l’evolució del nombre de persones afiliades estrangeres ha estat semblant a la del conjunt de l’afiliació, si bé en aquest cas la recuperació “post pandèmia” està sent més intensa que pel conjunt de persones afiliades residents.

Per concloure, amb aquest article hem intentat fer una primera aproximació de l’afiliació resident a Sabadell segons variables com el sexe, l’edat i la nacionalitat, i alhora observar la seva evolució en els últims 9 anys. D’una banda, es constata que la distribució de les persones afiliades residents segons sexe es manté constant en proporcions semblants (52% i 48%). De l’altra, com l’afiliació de persones de nacionalitat estrangera creix en nombre i pes. Per últim, l’evolució de l’afiliació resident a Sabadell és desigual segons l’edat: el col·lectiu de persones d’entre 30 i 44 anys no acaba de recuperar el nombre de persones afiliades previ a l’esclat de la pandèmia.

Imprimeix